چیلر یکی از محصولات تهویه مطبوع است که وظیفه سرمایش را بر عهده دارد که بنابر نوع پروسه ایجاد سرمایش به دو دسته تقسیم میشوند. جذبی تبریدی چیلر جذبی یا ابزوربشن درواقع نوعی از سیستم های تهویه است که با استفاده از
ادامه مطلب