Model AC.240.5.B8 (5HP)
Model AC.240.5.B8 (5HP)

Model AC.240.5.B8 (5HP)

4.6/5
ویژگی کالا
تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست
+ مشاهده بیشتر
پیشنهاد ویژه آرکاکول

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

AC.240.5.B8-(Facing-Angle)-(5HP)
اواپراتور ۵ اسب دارای دو فن 40 سانت

این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.این توضیحات تستس است.

AC.240.5.B8-(Facing-Angle)-(5HP)
فروش ویژه
Model AC.240.5.B8 (5HP)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست...
فروش ویژه
Model AC.240.4.A8 (4HP)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست...
AC.140.2.B8 (Facing-Angle)
فروش ویژه
Model AC.140.2.B8 (2HP)
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان